Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Promocja eksportu


Dla wielu firm, eksport jest dużą szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Obecnie na lata 2011 – 2013 są jeszcze dotacje unijne które można wykorzystać.
Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.
W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:

I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu

W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu

W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się:

  • mikroprzedsiębiorcy,
  • mali lub średni przedsiębiorcy

prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający

Nasza oferta obejmuje kompleksowe zarządzanie projektem unijnym:

I. Opracowanie wstępnego  projektu zgłaszanego do dofinansowania, wyszukanie źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia, wskazanie optymalnych rozwiązań.

II.  Przygotowanie wniosku o dotację w tym biznesplanu.

III  Opracowanie PRE – Planu  Rozwoju Eksportu  [ jest skomplikowany dokument i wiele firm ma z jego opracowaniem duże problemy ]

III.  Rozliczenie inwestycji, w której skład wchodzi zarządzanie projektem unijnym, sporządzanie wniosków o płatność, monitorowanie, raportowanie projektu

Poziom dofinansowania

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu.

Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy.

II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Zasady dotacji na promocje eksportu

Etap I - Umowa o dotacje

Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

pobierz plik

Etap II - Wdrożenie planu rozwoju eksportu

Etap II - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
Działanie 6.1 - Paszport do eksportu

Pobierz plik

Przykłady

Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Jantar: Pobierz plik
Harmonogram PRE [ JANTAR ]: Pobierz plik
ENERGIA: Pobierz plik
Dubaj - prezentacja: Pobierz plik

Ostatnia edycja: 01/02/11 18:16:40

Projektowanie stron internetowych epidot.pl