Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Aktualności


Dodano: 2016-12-29

Już  10 stycznia 2017 roku  będzie ogłoszony  program dotacji na eksport  Go to Brand z Programu  Operacyjnego  Inteligentny   Rozwój   3.3.3,  składanie  wniosków  zaplanowano  od  10 lutego do 13 marca  2017

Program  podzielony jest na  12 branż,  gdzie  każda  branża ma inny  Branżowy  Program  Rozwoju.

Zapraszamy  do  zapoznania się z dokumentacją    programu – gwarantujemy  profesjonalną  obsługę  przy   opracowaniu   wstępnej  analizy  firmy i   napisania  wniosku  o  dotacje.

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli – informacja dla przedsiębiorców

Program promocji branży IT/ICT - informacja dla przedsiębiorców

Program promocji branży sprzętu medycznego - informacja dla przedsiębiorców

Program promocji branży polskich specjalności żywnościowych - informacja dla przedsiębiorców

 

 

 


Dodano: 2016-11-17

Ministerstwo  Rozwoju  ogłosiło że wnioski o  dotacje na  eksport  z PO IR 3.3.3  Go to Brand będą przyjmowane w terminie od  12 stycznia do  13  lutego  2017  roku.

Dotacje są  przeznaczone  dla  sektora  MSP  -  wyznaczono   11  programów   branżowych w tym

Budownictwo,  Moda  Polska,   Biotechnologia, maszyny i  urządzenia i  inne

Zapraszamy   do  zapoznania się z  założeniami  programów.

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Branżowy Program Promocji Branży MODA POLSKA

Program promocji branży IT/ICT

 

 

 


Dodano: 2016-09-13

Eksport  powinien    być   motorem  rozwoju  gospodarki, szczególnie eksport po za  Unie   Europejską.

W   wielu  krajach  o   wysokim  poziomie  rozwoju  gospodarki  są   duże  możliwości  sprzedaży   polskich  produktów  i  usług.   W  trakcie  licznych misji   gospodarczych   prowadzimy  wiele rozmów  i   sprawdzamy  ceny  różnych produktów.

Np. w   Dubaju   w marketach   handlowych  ceny  jabłek  dochodzą do  20 zł za 1 kg. [  cena  produkcji w Polsce ok. 1 zł ]   W  Chinach w  dobrych miejscach handlowych w Hong  Kongu  czy  Szanghaju  cena  wisiorka z bursztynu   może wynieść  ok. 5 000  usd,  oczywiście wisiorek  ten musi być  odpowiednio opakowany i  posiadać  certyfikat  pochodzenie i  ulotkę w języku chińskim z  opisem bursztynu   jego  właściwości medycznych i  kultowych [ cena  produkcji w Polsce ok. 300 usd ]

W  zeszłym  roku w Polsce był  Szejk  Dubaju – na  koniec   wizyty  oświadczył  :

U nas  są  kamienie – ale  potrafimy je sprzedawać  jako  złoto

Wy w Polsce macie  złoto, ale  sprzedajecie  je jak kamienie.

Polski  Rząd  ma  powołać   Polską   Agencje  Handlu  i  Inwestycji, Agencja  ta ma powołać  oddziały zagraniczne – które  mają zastąpić  dawne  BRE  czy  Wydziały Promocji  Handlu i  Inwestycji   [ WPHI ]  działające przy  polskich  ambasadach  i  konsulatach.

W  pierwszym  etapie  takie  oddziały  mają  powstać w  Teheranie,  San  Francisco,  Nairobi w Kenii,  Wietnamie i w  Singapurze.

Nowa  Agencja  będzie  miała   własny  fundusz oraz  będzie  współpracować  z  BGK i  KUKE .

 

W  najbliższym  okresie  będą  uruchomione  nowe  DOTACJE  na  eksport  z  funduszy UE.

Będzie  to  program Go to Brand  z  Programu  Operacyjnego  Innowacyjny  Rozwój  działanie  3.3.3

Program ma być  ogłoszony  10. 10. 2016  a  nabór  wniosków ma być od  14.11. 2016 do  16.12.2016

Dotacje  do  850 000 zł do  85 %  wartości  wydatków  kwalifikowanych w projekcie.

 

Planowane są też  dostaje na  eksport dla  Polski  Wschodniej,  jest to  program  PO PW  1.2  internationalizacja

Ogłoszenie  wrzesień -  przyjmowane wniosków  październik – listopad  2016

Dotacje  do   500 000 zł -  80 %  wartości  wydatków w projekcie.


Dodano: 2016-07-28

Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionach Polski Wschodniej
Przy wyłanianiu inteligentnych specjalizacji stosowano koncepcję tzw. „przedsiębiorczego odkrywania”. Zakłada ona realną współpracę i interakcję z przedsiębiorcami oraz środowiskiem naukowym i instytucjami otoczenia biznesu. Efektem właściwie przeprowadzonego procesu przedsiębiorczego odkrywania są inteligentne specjalizacje bazujące na wiedzy rynkowej podmiotów gospodarczych w powiązaniu z potencjałem badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu.

Eksport z makroregionu stanowi jedynie 9% eksportu krajowego (podczas gdy skupia on 21% ludności oraz wytwarza 15% PKB); wartość eksportu per capita jest 2,4 razy mniejsza niż średnia krajowa.

 

Strategia rozwoju eksportu

Przeczytaj o Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji MŚP Działanie 1.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej


Dodano: 2016-07-02

Konsorcjum - firma doradcza Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. wraz z Kancelarią Gospodarczą Egida sp. z o.o oferuje kompleksową usługę opracowania wniosku o Dotacje i nadzoru nad procedurą składania wniosku oraz realizacji projektu.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – PO PW ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. w zakresie :

 • Diagnozie jego potencjału firmy w zakresie internacjonalizacji,
 • Przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.
 • Zaplanowania organizacji targów zagranicznych i własnych misji gospodarczych

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP planujących działalność eksportową.

Pobierz: Oferta na usługę doradczą w zakresie promocji eksportu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Przeczytaj o Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji MŚP Działanie 1.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej


Dodano: 2016-04-15

Kryteria wyboru projektów: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Nazwa działania: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Kryteria: I stopnia – Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych: Weryfikacji podlega wskazany we wniosku o dofinansowanie procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz opis metodologii jego ustalenia. Rezultatem tej weryfikacji będzie rekomendacja członków Komisji Oceny Projektów dotycząca ustalenia ostatecznej wartości kryterium. Prawdziwość informacji podanych we wniosku o dofinansowanie dotyczących wydatków na działalność B+R Wnioskodawcy poniesionych w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych, które zostały wzięte pod uwagę na etapie oceny projektu, może także podlegać sprawdzeniu na etapie realizacji oraz rozliczenia projektu na podstawie dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę potwierdzającej poniesienie wydatków na działalność B+R, w tym przede wszystkim dokumentacji księgowej, sprawozdań finansowych, złożonego w GUS formularza PNT-01 – Sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Pobierz: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Kryteria wyboru projektów


Dodano: 2016-03-06

Ministerstwo Gospodarki wybrało 12 branż polskiej gospodarki, które, w ramach nowej perspektywy finansowej UE w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Będą ją mogły otrzymać w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Dodano: 2016-01-03

Każdy przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą, planuje rozwój firmy – której celem jest zarabianie pieniędzy. Firma ma swoją misje, cele, produkt lub usługę oraz wytypowaną grupę odbiorców, która możne być zainteresowana zakupem produktu oferowanego przez firmę.

Do rozwoju firmy potrzebne są fundusze, najlepiej rozwijać firmę wykorzystując  nie swoje pieniądze. Obecnie najlepszym sposobem uzyskania  finansowania, po za trudnym kredytem bankowym, są Dotacje z funduszy UE.

Realnie w latach 2016 -2018 będą ostanie okazje, aby uzyskać Dotacje. Czasami firma ma ukryty potencjał rozwojowy, ale jego nie wykorzystuje.


Dodano: 2015-07-21

W ramach PO PW działanie 1.2 internacjonalizacja MSP – firma doradcza Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę polegającą na uzyskanie dotacji na działania związane z promocją eksportu.

Dla kogo?

Oferta dedykowana jest dla firm z sektora MSP, które planują eksport produktów i usług i nie mają w 2015 roku sprzedaży na eksport powyżej 30 %.


Dodano: 2015-06-30

Szanowni Państwo,

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie doradztwa i pomocy w pozyskiwaniu funduszy na inwestycję. Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych dla przedsiębiorstw prywatnych, a także dla instytucji z sektora publicznego.

Naszą specjalnością są intensywne działania w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych. Wszystkim podmiotom zainteresowanym korzystaniem ze środków funduszy europejskich oferujemy kompleksową obsługę na wszystkich etapach realizacji, tj:

 • Wstępna analiza projektu
 • Przygotowanie projektu pod kątem skutecznego pozyskania dotacji
 • Doradztwo przy wyborze właściwych dla projektu funduszy UE
 • Przygotowanie montazu finansowego realizowanej inwestycji
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Doradztwo na etapie podpisywania umowy
 • Zarządzanie projektem pod kątem jego prawidlowej realizacji w kontekście rozliczenia
 • Rozliczanie realizowanego projektu

Nasze biuro z sukcesem zrealizowało wiele projektów, zarówno dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak też jednostek samorzadu terytorialnego.

Od 2009 roku firma BDI sp. z o.o. współpracuje z firmą doradczą EUROCHANCE.


Dodano: 2015-06-08

Polska branża eksportowa rośnie w siłę. Obecnie sprzedajemy za granicę produkty o łącznej wartości 800 mld dolarów, a do 2020 roku nasz eksport wzrośnie o ponad 35%. W zeszłym roku towary z Polski były obecne w 218 krajach świata, w tym tak egzotycznych jak Gwinea Równikowa, Wyspy Kokosowe czy Kiribati. Aby polscy przedsiębiorcy mogli jak najlepiej wykorzystać sprzyjające tendencje na światowych rynkach, przygotowaliśmy cykl krótkich poradników, w których zaprezentujemy najważniejsze aspekty rozpoczęcia działalności eksportowej oraz skutecznego budowania marki na zagranicznych rynkach.


Dodano: 2015-06-08

Prognozy do 2020* r:

Eksport w roku 2016 prognozowany jest na 785,3 mld zł, czyli o 7,9% wyższy niż w roku 2015.
Najmocniej wzrośnie znaczenie Ameryki Północnej i Południowej. Sprzedaż ma wzrosnąć o 45,3 proc. do 2020 roku
Sytuacja na rynku wschodnim nie powinna znacząco wpłynąć na naszą sytuację gospodarczą


Dodano: 2015-06-08

IDĄ PIENIĄDZE. Finanse dla firm na inwestycje i eksport w Regionalnym Programie

Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202.1

Finansowanie działalności eksportowej
W nowym okresie programowania:

 • Kontynuacja sprawdzonych działań z okresu 2007-2013,
 • Nowe działania powiązane z celami strategicznymi wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw

Główne źródła finansowania:


Dodano: 2015-01-25

Styczeń 2015 - Misja Gospodarcza do  Tajlandii

Styczeń 2015 - Wyjazd w celu wyszukiwania partnerów handlowych do Chin i Tajlandii


Dodano: 2014-12-15

Listopad 2014 - Wyjazd w celu badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych w Tajlandii i Hong Kongu

Listopad 2014 - Udział w targach zdrowej żywności MENOPE 2014 w Dubaju

Październik  2014 – Wyjazd do Nowego Jorku w USA – badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych

Sierpień  2014  - Wyjazd na badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych do Chin

Czerwiec  2014 - Udział w targach  spożywczych, Fancy Food  w Nowym Jorku w USA

Marzec  2014 - Udział w targach jubilerskich w Wilnie na Litwie

Marzec  2014 – Udział w misji  gospodarczej do Meksyku

Luty 2014  - Organizacja i udział w misji gospodarczej do Zjednoczonych  Emiratów Arabskich


Dodano: 2014-06-30

Oferujemy sporządzenie dokumentów w zakresie ochrony środowiska:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zgodny z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
  1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
  2. bazę inwentaryzacji dwutlenku węgla,
  3. szkolenie pracowników,
  4. promocję projektu,
  5. elementy wykorzystywanymi w planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz,
  6. prognozę oddziaływania na środowisko.
  7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
  8. Program Ochrony Środowiska.

Przykładowe dokumenty:

Przykładowy zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przykładowy zakres Programu Ochrony Środowiska

Przykładowy zakres Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe

 

 Dodano: 2013-04-10

Kwiecień 2013 - Udział w misji  gospodarczej do USA1/Promocja eksportu PO IG 6.1,  Wyjazd marketingowy do Kenii, luty 2011 – promocja sprzedaży urządzeń SECURITY   – kontrola wejścia, karty zbliżeniowe, weryfikacja  osób przez odcisk palca

2/Promocja eksportu PO IG 6.1, zatwierdzenie Planu Rozwoju Eksportu  – wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich  – Dubaj  maj 2011 – promocja sprzedaży wody mineralnej, przygotowanie do udziału w targach MENOPA 2011 –planowanych  na grudzień 2011

3/ Obsługa  firmy  London Collage z  Londynu – założenie spółki w Polsce – kwiecień 2010. Składanie wniosków o dotacje z PO KL

4/ Promocja eksportu PO IG 6.1, zatwierdzenie PRE,  sprzedaż biżuterii srebrnej z bursztynem w Chinach, Tajlandii, Ukrainie i Litwie.  Planowana kompleksowa organizacja wyjazdów i targów w latach 2011-2013

5/ Promocja  eksportu PO IG 6.1  - Promocja usług doradczych i  marketingowych dla polskich firm na Ukrainie –plan działań na 2011-2013

6/ Promocja  eksportu PO IG 6.1 – Sprzedaż urządzeń do skanowania 3D – dedykowanych dla sprzedaży internetowej – Indie, USA  -plan na 2012-2013

7/ Promocja eksportu PO IG 6.1 – usługi pośrednictwa  sprzedaży nieruchomości w Dubaju w Polsce

8/ Eksport PO IG 6.1 – promocja eksportu sprzedaży części dla statków w Dubaju, Chinach i Korei

9/ Realizacja  dotacji z kredytu technologicznego z BGK -  PO IG działanie 4.3 – innowacyjne usługi poligraficzne

10/ Realizacja dotacji z kredytu technologicznego z BGK -   PO IG działanie 4,3 – innowacyjne systemy sterowania siłownikami hydraulicznymi

Oferta  dodatkowa

Firma BDI  oferuje organizacje targów na całym świecie, oferujemy organizuje wyjazdów, rezerwacje hoteli, przelotów wiz itd.

Oferujemy kompleksową obsługę firm na Ukrainie i innych krajach  Europy Wschodniej

Przyjmujemy  zgłoszenia na opracowanie  wniosków o dotacje na promocje eksportu z PO IG działanie 6.1

Na rok 2011 PAPR przewiduje 3 rundy składania wniosków o dotacje na I i II etap działania 6.1, do końca 2010 roku mają być ogłoszone terminy konkursów.

Obowiązuje  przyjmowanie wniosków wg kolejności  ich składania

[  Koszt opracowanie  wniosku o dotacje na I etap wynosi 4 000 zł ]

Informacje – na stronie   www.parp.gov.pl - / zakładka Gospodarka Innowacyjna/ działanie 6,1 – nabór wniosków lub dokumentacja

Uwaga – obecne informacje  dot. 2010 roku, ale w 2011 roku znacząco się nie zmienią

Czytaj więcej: Promocja Eksportu

Pobierz plik: Dubaj - prezentacja

Pobierz plik: Plan marketingowy firmy Energia

Ostatnia edycja: 07/28/16 21:27:14

Projektowanie stron internetowych epidot.pl