Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.

Witamy za stronie internetowej naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich.Dodano: 2016-12-29

Już  10 stycznia 2017 roku  będzie ogłoszony  program dotacji na eksport  Go to Brand z Programu  Operacyjnego  Inteligentny   Rozwój   3.3.3,  składanie  wniosków  zaplanowano  od  10 lutego do 13 marca  2017

Program  podzielony jest na  12 branż,  gdzie  każda  branża ma inny  Branżowy  Program  Rozwoju.

Zapraszamy  do  zapoznania się z dokumentacją    programu – gwarantujemy  profesjonalną  obsługę  przy   opracowaniu   wstępnej  analizy  firmy i   napisania  wniosku  o  dotacje.

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli – informacja dla przedsiębiorców

Program promocji branży IT/ICT - informacja dla przedsiębiorców

Program promocji branży sprzętu medycznego - informacja dla przedsiębiorców

Program promocji branży polskich specjalności żywnościowych - informacja dla przedsiębiorców

 

 

 


Dodano: 2016-11-17

Ministerstwo  Rozwoju  ogłosiło że wnioski o  dotacje na  eksport  z PO IR 3.3.3  Go to Brand będą przyjmowane w terminie od  12 stycznia do  13  lutego  2017  roku.

Dotacje są  przeznaczone  dla  sektora  MSP  -  wyznaczono   11  programów   branżowych w tym

Budownictwo,  Moda  Polska,   Biotechnologia, maszyny i  urządzenia i  inne

Zapraszamy   do  zapoznania się z  założeniami  programów.

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Branżowy Program Promocji Branży MODA POLSKA

Program promocji branży IT/ICT

 

 

 


Dodano: 2016-09-13

Eksport  powinien    być   motorem  rozwoju  gospodarki, szczególnie eksport po za  Unie   Europejską.

W   wielu  krajach  o   wysokim  poziomie  rozwoju  gospodarki  są   duże  możliwości  sprzedaży   polskich  produktów  i  usług.   W  trakcie  licznych misji   gospodarczych   prowadzimy  wiele rozmów  i   sprawdzamy  ceny  różnych produktów.

Np. w   Dubaju   w marketach   handlowych  ceny  jabłek  dochodzą do  20 zł za 1 kg. [  cena  produkcji w Polsce ok. 1 zł ]   W  Chinach w  dobrych miejscach handlowych w Hong  Kongu  czy  Szanghaju  cena  wisiorka z bursztynu   może wynieść  ok. 5 000  usd,  oczywiście wisiorek  ten musi być  odpowiednio opakowany i  posiadać  certyfikat  pochodzenie i  ulotkę w języku chińskim z  opisem bursztynu   jego  właściwości medycznych i  kultowych [ cena  produkcji w Polsce ok. 300 usd ]

W  zeszłym  roku w Polsce był  Szejk  Dubaju – na  koniec   wizyty  oświadczył  :

U nas  są  kamienie – ale  potrafimy je sprzedawać  jako  złoto

Wy w Polsce macie  złoto, ale  sprzedajecie  je jak kamienie.

Polski  Rząd  ma  powołać   Polską   Agencje  Handlu  i  Inwestycji, Agencja  ta ma powołać  oddziały zagraniczne – które  mają zastąpić  dawne  BRE  czy  Wydziały Promocji  Handlu i  Inwestycji   [ WPHI ]  działające przy  polskich  ambasadach  i  konsulatach.

W  pierwszym  etapie  takie  oddziały  mają  powstać w  Teheranie,  San  Francisco,  Nairobi w Kenii,  Wietnamie i w  Singapurze.

Nowa  Agencja  będzie  miała   własny  fundusz oraz  będzie  współpracować  z  BGK i  KUKE .

 

W  najbliższym  okresie  będą  uruchomione  nowe  DOTACJE  na  eksport  z  funduszy UE.

Będzie  to  program Go to Brand  z  Programu  Operacyjnego  Innowacyjny  Rozwój  działanie  3.3.3

Program ma być  ogłoszony  10. 10. 2016  a  nabór  wniosków ma być od  14.11. 2016 do  16.12.2016

Dotacje  do  850 000 zł do  85 %  wartości  wydatków  kwalifikowanych w projekcie.

 

Planowane są też  dostaje na  eksport dla  Polski  Wschodniej,  jest to  program  PO PW  1.2  internationalizacja

Ogłoszenie  wrzesień -  przyjmowane wniosków  październik – listopad  2016

Dotacje  do   500 000 zł -  80 %  wartości  wydatków w projekcie.


Dodano: 2016-07-28

Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionach Polski Wschodniej
Przy wyłanianiu inteligentnych specjalizacji stosowano koncepcję tzw. „przedsiębiorczego odkrywania”. Zakłada ona realną współpracę i interakcję z przedsiębiorcami oraz środowiskiem naukowym i instytucjami otoczenia biznesu. Efektem właściwie przeprowadzonego procesu przedsiębiorczego odkrywania są inteligentne specjalizacje bazujące na wiedzy rynkowej podmiotów gospodarczych w powiązaniu z potencjałem badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu.

Eksport z makroregionu stanowi jedynie 9% eksportu krajowego (podczas gdy skupia on 21% ludności oraz wytwarza 15% PKB); wartość eksportu per capita jest 2,4 razy mniejsza niż średnia krajowa.

 

Strategia rozwoju eksportu

Przeczytaj o Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji MŚP Działanie 1.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej


Dodano: 2016-07-02

Konsorcjum - firma doradcza Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. wraz z Kancelarią Gospodarczą Egida sp. z o.o oferuje kompleksową usługę opracowania wniosku o Dotacje i nadzoru nad procedurą składania wniosku oraz realizacji projektu.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – PO PW ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. w zakresie :

 • Diagnozie jego potencjału firmy w zakresie internacjonalizacji,
 • Przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.
 • Zaplanowania organizacji targów zagranicznych i własnych misji gospodarczych

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP planujących działalność eksportową.

Pobierz: Oferta na usługę doradczą w zakresie promocji eksportu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Przeczytaj o Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji MŚP Działanie 1.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej


Dodano: 2016-04-15

Kryteria wyboru projektów: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Nazwa działania: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Kryteria: I stopnia – Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych: Weryfikacji podlega wskazany we wniosku o dofinansowanie procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz opis metodologii jego ustalenia. Rezultatem tej weryfikacji będzie rekomendacja członków Komisji Oceny Projektów dotycząca ustalenia ostatecznej wartości kryterium. Prawdziwość informacji podanych we wniosku o dofinansowanie dotyczących wydatków na działalność B+R Wnioskodawcy poniesionych w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych, które zostały wzięte pod uwagę na etapie oceny projektu, może także podlegać sprawdzeniu na etapie realizacji oraz rozliczenia projektu na podstawie dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę potwierdzającej poniesienie wydatków na działalność B+R, w tym przede wszystkim dokumentacji księgowej, sprawozdań finansowych, złożonego w GUS formularza PNT-01 – Sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Pobierz: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Kryteria wyboru projektów


Dodano: 2016-03-06

Ministerstwo Gospodarki wybrało 12 branż polskiej gospodarki, które, w ramach nowej perspektywy finansowej UE w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Będą ją mogły otrzymać w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Dodano: 2016-01-03

Każdy przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą, planuje rozwój firmy – której celem jest zarabianie pieniędzy. Firma ma swoją misje, cele, produkt lub usługę oraz wytypowaną grupę odbiorców, która możne być zainteresowana zakupem produktu oferowanego przez firmę.

Do rozwoju firmy potrzebne są fundusze, najlepiej rozwijać firmę wykorzystując  nie swoje pieniądze. Obecnie najlepszym sposobem uzyskania  finansowania, po za trudnym kredytem bankowym, są Dotacje z funduszy UE.

Realnie w latach 2016 -2018 będą ostanie okazje, aby uzyskać Dotacje. Czasami firma ma ukryty potencjał rozwojowy, ale jego nie wykorzystuje.


Dodano: 2015-07-21

W ramach PO PW działanie 1.2 internacjonalizacja MSP – firma doradcza Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę polegającą na uzyskanie dotacji na działania związane z promocją eksportu.

Dla kogo?

Oferta dedykowana jest dla firm z sektora MSP, które planują eksport produktów i usług i nie mają w 2015 roku sprzedaży na eksport powyżej 30 %.


Dodano: 2015-06-30

Szanowni Państwo,

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie doradztwa i pomocy w pozyskiwaniu funduszy na inwestycję. Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych dla przedsiębiorstw prywatnych, a także dla instytucji z sektora publicznego.

Naszą specjalnością są intensywne działania w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych. Wszystkim podmiotom zainteresowanym korzystaniem ze środków funduszy europejskich oferujemy kompleksową obsługę na wszystkich etapach realizacji, tj:

 • Wstępna analiza projektu
 • Przygotowanie projektu pod kątem skutecznego pozyskania dotacji
 • Doradztwo przy wyborze właściwych dla projektu funduszy UE
 • Przygotowanie montazu finansowego realizowanej inwestycji
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Doradztwo na etapie podpisywania umowy
 • Zarządzanie projektem pod kątem jego prawidlowej realizacji w kontekście rozliczenia
 • Rozliczanie realizowanego projektu

Nasze biuro z sukcesem zrealizowało wiele projektów, zarówno dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak też jednostek samorzadu terytorialnego.

Od 2009 roku firma BDI sp. z o.o. współpracuje z firmą doradczą EUROCHANCE.


Dodano: 2015-06-08

Polska branża eksportowa rośnie w siłę. Obecnie sprzedajemy za granicę produkty o łącznej wartości 800 mld dolarów, a do 2020 roku nasz eksport wzrośnie o ponad 35%. W zeszłym roku towary z Polski były obecne w 218 krajach świata, w tym tak egzotycznych jak Gwinea Równikowa, Wyspy Kokosowe czy Kiribati. Aby polscy przedsiębiorcy mogli jak najlepiej wykorzystać sprzyjające tendencje na światowych rynkach, przygotowaliśmy cykl krótkich poradników, w których zaprezentujemy najważniejsze aspekty rozpoczęcia działalności eksportowej oraz skutecznego budowania marki na zagranicznych rynkach.


Dodano: 2015-06-08

Prognozy do 2020* r:

Eksport w roku 2016 prognozowany jest na 785,3 mld zł, czyli o 7,9% wyższy niż w roku 2015.
Najmocniej wzrośnie znaczenie Ameryki Północnej i Południowej. Sprzedaż ma wzrosnąć o 45,3 proc. do 2020 roku
Sytuacja na rynku wschodnim nie powinna znacząco wpłynąć na naszą sytuację gospodarczą


Dodano: 2015-06-08

IDĄ PIENIĄDZE. Finanse dla firm na inwestycje i eksport w Regionalnym Programie

Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202.1

Finansowanie działalności eksportowej
W nowym okresie programowania:

 • Kontynuacja sprawdzonych działań z okresu 2007-2013,
 • Nowe działania powiązane z celami strategicznymi wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw

Główne źródła finansowania:


Dodano: 2015-01-25

Styczeń 2015 - Misja Gospodarcza do  Tajlandii

Styczeń 2015 - Wyjazd w celu wyszukiwania partnerów handlowych do Chin i Tajlandii


Dodano: 2014-12-15

Listopad 2014 - Wyjazd w celu badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych w Tajlandii i Hong Kongu

Listopad 2014 - Udział w targach zdrowej żywności MENOPE 2014 w Dubaju

Październik  2014 – Wyjazd do Nowego Jorku w USA – badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych

Sierpień  2014  - Wyjazd na badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych do Chin

Czerwiec  2014 - Udział w targach  spożywczych, Fancy Food  w Nowym Jorku w USA

Marzec  2014 - Udział w targach jubilerskich w Wilnie na Litwie

Marzec  2014 – Udział w misji  gospodarczej do Meksyku

Luty 2014  - Organizacja i udział w misji gospodarczej do Zjednoczonych  Emiratów Arabskich


Dodano: 2014-06-30

Oferujemy sporządzenie dokumentów w zakresie ochrony środowiska:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zgodny z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
  1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
  2. bazę inwentaryzacji dwutlenku węgla,
  3. szkolenie pracowników,
  4. promocję projektu,
  5. elementy wykorzystywanymi w planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz,
  6. prognozę oddziaływania na środowisko.
  7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
  8. Program Ochrony Środowiska.

Przykładowe dokumenty:

Przykładowy zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przykładowy zakres Programu Ochrony Środowiska

Przykładowy zakres Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe

 

 Dodano: 2013-04-10

Kwiecień 2013 - Udział w misji  gospodarczej do USAFinansowanie projektów eksportowych

Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Internacjonalizacja działalności w ramach nowej perspektywy finansowej (2014-2020) uwzględniona została w ramach III osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Finansowanie będzie obejmowało m.in. projekty realizujące następujące działania:

Wsparcie eksportu

 • wsparcie polskiego eksportu na rynkach zagranicznych,
 • wsparcie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
 • wsparcie eksportu polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
 • programy realizacji strategii wejścia na rynki zagraniczne,
 • programy przygotowania i realizacji strategii eksportowych,
 • wsparcie opracowywania nowych modeli biznesowych dla MŚP w celu internacjonalizacji,
 • wsparcie wdrażania nowych modeli biznesowych dla MŚP w celu internacjonalizacji,
 • programy realizacji strategii  wejścia na rynki zagraniczne,
 • programy przygotowania i realizacji strategii eksportowych,
 • projekty zwiększenia dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie elearning’u;
 • programy prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego
 • monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

Wsparcie promocji eksportu

 • wsparcie promocji polskiego eksportu na rynkach zagranicznych,
 • wsparcie promocji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
 • wsparcie udziału w targach i misjach handlowych,
 • wsparcie promocji służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych rynków eksportowych,
 • wsparcie promocji służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do perspektywicznych rynków eksportowych,
 • programy wsparcia instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP
 • projekty w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnych promujących podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP

Wsparcie działalności Instytucji Otoczenia Biznesu

 • programy wsparcia tworzenia partnerstwa  pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB,
 • programy wsparcia tworzenia narzędzi informatycznych promujących ofertę  klientów  IOB na rynkach międzynarodowych,
 • programy wsparcia udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym,
 • programy wsparcia udziału IOB w imprezach o charakterze kooperacyjnym za granicą,
 • projekty świadczenia na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów),

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2

3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Cel szczegółowy 5. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.

Pozytywnym trendem jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych. Poziom aktywności jest uwarunkowany wielkością przedsiębiorstwa, branżą lub sektorem, w którym działa. Jednocześnie wciąż konieczna jest realizacja działań, które ułatwią MŚP oferowanie produktów i usług na rynkach zagranicznych. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw innowacyjnych, gdyż poszerzenie rynków zbytu dla nowych produktów i usług wpływa na opłacalność działalności B+R+I. Dlatego też wsparcie z zakresu internacjonalizacji, realizowane w PO IR w ramach PI 3.2, skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw. Finansowanie koncentruje się na projektach, które skutkują nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami, w tym za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu. Ponadto realizowane są projekty systemowe, służące zapewnieniu dostępu do wiedzy na temat umiędzynarodowienia działalności MŚP oraz promujące tego typu działalność.


Przykładowe typy projektów w ramach PI 3.2  Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Finansowanie dotyczy projektów konkursowych i systemowych, obejmujących działania takie jak:

 • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
 • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP (np. poprzez tworzenie partnerstwa  pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą);
 • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów);
 • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
 • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u;
 • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

Typy beneficjentów

 • przedsiębiorstwa (MŚP),
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

Terytorialny obszar realizacji

- cała Polska

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych

Przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych.

Poziom dofinansowania unijnego będzie wynosił 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza. Ponadto podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza możliwość jego refundacji.

Planowane zastosowanie dużych projektów

Wsparcie internacjonalizacji w ramach III osi PO IR będzie prowadzone głównie w trybie konkursowym, w związku z czym na etapie przygotowania programu nie jest możliwe określenie, czy dofinansowanie będzie kierowane na realizację dużych projektów.

 

Oferta uzyskania dotacji na promocje eksportu w latach 2014 – 2020

Polska  gospodarka     ma  dostać   znaczące wsparcie  w  formie  bezzwrotnych   dotacji  z  Unii  Europejskiej  na lata  2014 – 2020 roku.


Dotacje  będą   przeznaczone  m.in. na  promocje eksportu, w tym  finansowanie  targów  i  misji gospodarczych oraz  na  opracowanie  strategii  rozwoju  eksportu, badania  rozwojowe i  na    działania  promocyjne i informacyjne.


Wydatki  te  będą   finansowane z  Programu  Operacyjnego  Inteligentny  Rozwój – Priorytet    3.3,  jednym  z  warunków  pomocniczych  jest  współpraca z  Instytucją  Otoczenia  Biznesu [ IOB ]  która  powinna  opracować  dla  przedsiębiorstwa  Strategie  rozwoju  eksportu lub  plan działań  badawczo  - rozwojowych  [ B-R ]  Firma  Biuro  Doradztwa  Inwestycyjnego   sp.  z o.o.  współpracuje  z kilkoma  IOB  w  zakresie  kompleksowej  promocji  eksportu.  Na   te  cele  przeznaczone  jest  ponad  10  MLD.   Euro


Obecnie  trwają  negocjacje  z  Komisją  Europejską w Brukseli w sprawie zatwierdzania  PO IG – w  zawiązku  z  opóźnieniem  spowodowanym  zmianami   personalnymi  w Komisji   Europejskiej, należy   spodziewać  się, że    Program  Inteligentny  Rozwój  zostanie  zatwierdzony  w  listopadzie  2014 roku, co spowoduje że ogłoszenie konkursów na  Dotacje  będą  ogłoszone w I  kwartale  2015 roku.

 

Wsparcie   internacjonalizacji   przedsiębiorstw


Wsparcie  w PI  3.3  będzie  przeznaczone na  realizacje projektów z  zakresu umiędzynarodowienia  i budowy  pozytywnego  wizerunku  polskiej gospodarki zagranicą.  Finansowaniem   będzie  objęte udział w targach i  misjach   gospodarki, dostęp  do baz  danych informacji naukowej i gospodarczej, rozwój działalności  przedsiębiorstw w sieciach instytucji otoczenia biznesu oraz  rozwój  usług  doradczych z zakresu internacjonalizacji świadczonych na  rzecz  przedsiębiorstw przez   Instytucje Otoczenia  Biznesu.

 

Przygotowanie  planu   rozwoju  eksportu  dla  Przedsiębiorstwa  obejmuje  wytypowanie  produktu czy  usługi na eksport,  wytypowanie  krajów  eksportu  oraz  wstępne  określenie  planu  wyjazdów na  misje  gospodarcze i   międzynarodowe  targi.  Działanie takie  wymaga  pewnego  czasu i   dlatego  też  zapraszamy  Przedsiębiorców  do  kontaktu z nami i  zaplanowanie  działań zmierzających do  uzyskania  w latach  2015 – 2017   dotacji  na  eksport.

 

Wstępne  konsultacje są  bezpłatne

 

Pobierz plik: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 Styczeń, 2014

Pobierz plik: Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oferta na lata 2014- 2015


Oferta dotyczy wykonania opracowań marketingowych dla projektów Paszport do eksportu z PO IG działanie 6.1

Firma BDI sp. z o.o. oferuje wykonanie opracowań marketingowych dla projektów - Wdrażanie planu rozwoju eksportu z PO IG działanie 6,1 paszport do eksportu.
Oferta adresowana jest przede wszystkim dla firm, które realizują lub planują realizacje projektów Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu w latach 2013 – 2015
Oferujemy wykonania opracowań przede wszystkim z działań :


I Wyszukiwanie i dobór parterów na rynkach docelowych

1/ organizacja i sprzedaż baz danych
2/ opracowania badań marketingowych
3/ opracowania w zakresie informacji prawno gospodarczych o krajach eksportu [ sprzedaż usługi prawnej ]
4/ Określenie , wyselekcjonowanie, sprawdzenie wiarygodności grupy potencjalnych partnerów eksportowych handlowych, przygotowanie ofert współpracy oraz zasad negocjacji handlowych

 

II Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych

1/ Opracowanie optymalnej strategii finansowania
2/ Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania
3/ Rekomendacje źródeł finansowania

 

III Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach

1/ Opracowanie strategii wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe
2/ Analizy – cyklu życia produktu, wyglądu produktu, bezpieczeństwa produktu i opakowań
3/ Stworzenie wzornictwa produktu, opakowania i znaku firmowego

 

IV Kompleksowe działania promocyjne i informacyjne.
W tym, modernizacja strony internetowej, projekty i druk katalogów folderów ulotek i innych materiałów promocyjnych

Uwaga
Dla firm które korzystają z naszych usług oferujemy również bezpłatne konsultacje związanie z procedurą realizacji projektów, składanie wniosków o płatność oraz innych problemów związanych z rozliczeniami dotacji.

 

Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020

Polska gospodarka na dostać 82,5 mld euro dotacji na lata 2014 – 2020.

Cześć programów ma być podobna do realizowanych w latach 2007 - 2013, proponujemy już dzisiaj zaplanować inwestycje dla których można by dostać dotacje.

Szczególnie polecamy promocje eksportu – obecnie jest to działanie 6.1 –paszport do eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze europejskie - dotyczy programów na lata 2007-2013

W poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Polska miała do wykorzystania 67,2 mld euro z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Środki te będą dystrybuowane za pośrednictwem 5 programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i 16 regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez poszczególne samorządy województw.

Dokumentem strategicznym dla metod i obszarów wdrażania środków z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz podstawą projektowania programów operacyjnych jest Narodowa Strategia Spójności (NSS). Jej najważniejszym celem jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o wiedzę i przedsiębiorczość, przy zapewnieniu wzrostu zatrudnienia, poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w wymiarze unijnym, a także wewnętrznym.

Generalnie łączna wartość środków przekazanych na realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie ok. 93,3 mld euro, z czego ok. 9,7 mld euro będzie stanowić publiczny wkład krajowy, a na ok. 16,3 mld euro szacowana jest wysokość wkładu podmiotów prywatnych.


Najwięcej pieniędzy dla infrastruktury i środowiska

Cele rozwoju infrastruktury i środowiska będą realizowane w latach 2007-2013 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to największy program zarówno w Polsce jak też w całej Unii Europejskiej. Jego zasadniczym celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ale przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i spójności terytorialnej. Dlatego program ten nakierowany jest na wspieranie 5 sektorów gospodarki: transportu, ochrony środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia.

W latach 2007-2013 na realizację projektów z tych obszarów nasz kraj otrzyma ok. 21,2 mld euro unijnego wsparcia. Nie zmieniła się obowiązująca zasada że z Funduszu Spójności będą finansowane projekty duże, przede wszystkim środowiskowe i transportowe. Jednocześnie przewidziano istotną zmianę - ze środków tych będzie można finansować również inwestycje w rozwój sektora energetycznego, co nie było możliwe w latach 2004-2006.


Dużo środków na inwestycje w rynek pracy

Programem z którego można otrzymać wsparcie na realizację inwestycji, których celem jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju, wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego jest PO Kapitał Ludzki. To drugi największy program - zarówno pod względem przekazywanych środków, jak i możliwych obszarów wsparcia. Składa się z 10 priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Przedsiębiorstwa bardziej innowacyjne

Celem programu Innowacyjna Gospodarka jest wzrost konkurencyjności gospodarki dzięki inwestycjom w podniesienie poziomu jej innowacyjności, przede wszystkim poprzez wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w życiu gospodarczym, a także udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Na realizację celów określonych w programie Innowacyjna Gospodarka przewidziano nieco ponad 7 mld euro ze środków unijnych, a łącznie ze środkami krajowymi alokacja tego programu wynosi ok. 8,2 mld euro.

Wzmocnienie wschodnich regionów Polski

Wobec niepomyślnego rezultatu podniesienia poziomu gospodarczego regionów Polski Wschodniej w obecnej perspektywie, n nadchodzącej perspektywie postanowiono powołać do tych celów odrębny program - PO Rozwój Polski Wschodniej. Jego głównym celem jest przyspieszenie tępa rozwoju gospodarczego najbardziej opóźnionych województw tzw. ściany wschodniej - lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, co ma być osiągnięte poprzez realizację szczegołowych celów. Należą do nich:

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tych województw
- rozwój wybranych funkcji metropolitarnych miast wojewódzkich
- poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych


Ostatnia edycja: 06/30/16 14:19:41

Projektowanie stron internetowych epidot.pl